نظام مالیاتی در اسلام

1- نظام مالیاتی اسلام دارای دو بخش است، مالیات های ثابت و مالیات های متغیر. مالیات های ثابت در تمام زمان ها، مکان ها، و شرایط گوناگون به صورت ثابت…

رابطه دین و سیاست (تبارشناسی تفسیرهای مختلف از نظریه عمومی وحدت دین و سیاست در اسلام: امام محمد غزالی و خواجه نصیر الدین طوسی)

در پژوهش حاضر، با توجه به تفسیرهای متفاوت طرفداران پیوند دین و سیاست این نکته در مد نظر قرار می گیردکه تفسیر نظریه پیوند دین و سیاست تحت تاثیر عوامل…